Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Domov pro seniory

Poslání

Posláním DpS je poskytování pobytové sociální služby jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí.

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.

Cíle zaměřené na klienta

Cílem poskytované sociální služby je klient:

- který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci důstojně prožije a dožije svoje stáří a který je spokojený v těchto oblastech:

  • ubytování
  • stravování
  • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
  • soukromí

- který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas
- kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci

 thumb_dd_copy_copy.jpg

Zásady poskytování sociální služby

Respekt – respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje klientům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Dodržujeme Etický kodex.

Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost klientova názoru před názorem pracovníka). Předpokládáme aktivní spolupráci klienta.

Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.

Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel.

Pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám klientů.

 

Okruh osob

 

senioři, kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního omezení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zařízení pracuje i s klienty s Alzheimerovým typem demence.

Věková struktura klientů: poskytujeme službu osobám ve věku od 65 let

Forma sociální služby: pobytová

Kapacita sociální služby: 27 klientů

Sociální službu nemůžeme poskytnout osobám:

  • mladším 65 let,
  • z důvodu akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
  • s chronickým duševním onemocněním, při němž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou.

Rozsah poskytovaných služeb klientům:

Základní činnosti sociální služby domov pro seniory:

poskytnutí ubytování:

1)poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje)
2)úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1)pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
2)pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3)pomoc při vstávánílůžka, uléhání, změna poloh,
4)pomoc při podávání jídla a pití,
5)pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,


pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1)pomoc při úkonech osobní hygieny,
2)pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3) pomoc při použití WC

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1)podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2)pomoc při obnovení nebo upevnění kontakturodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob,
sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

aktivizační činnosti:

1) volnočasové a zájmové aktivity

2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

 


 

Kde nás najdete?
Nahoru