Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Cíle a způsoby poskytování služeb

Poslání pečovatelské služby

psPoskytovat a zajišťovat osobám se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu podporu a pomoc při zvládání každodenních činností dle jejich individuálních potřeb např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, péče o domácnost, doprovázení apod. takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování služby klademe důraz na zachování důstojnosti uživatelů.

Cíle pečovatelské služby:

 • podpora a péče při běžných každodenních činnostech, které by dělal uživatel sám nebýt věku, zdravotního omezení nebo jiné znevýhodňující okolnosti, a to v takovém rozsahu, aby mohl setrvat v přirozeném sociálním prostředí a zachovat vlastní styl života
 • podpora uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti
 • PS je poskytována kvalifikovaným personálem

Cílová skupina

Vymezení dle registrace:

 • osoby s chronickým onemocněním – (např. srdeční choroby, roztroušená skleróza, onkologické onemocnění v terminálním stádiu apod.)
 • osoby s jiným zdravotním postižením (mentální postižení, epilepsie, demence, stavy po CMP, poruchy zraku a sluchu apod.)
 • osoby s tělesným postižením (např. po amputacích končetin)
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (50 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

V případech hodných zvláštního zřetele s ohledem na individuální situaci může ředitel zařízení po dohodě s vedoucí zdravotní sestrou učinit výjimku.

Forma poskytování PS: ambulantní, terénní

Kapacita:

 • ambulantní – počet klientů: 10
 • terénní – počet klientů: 60

Uzemní vymezení pro poskytování pečovatelské služby:

Služba je poskytována osobám ve městě Velká Bíteš, jejích místních částech (Jindřichov, Jestřabí, Košíkov, Ludvíkov, Pánov, Jáchymov, Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř), a obcích Křoví, Březské, Březí, Ondrušky, Osová, Vlkov, Osová Bítýška, Záblatí a Nové Sady dle kapacity PS. Služba je poskytována v domácnostech, Domě s pečovatelskou službou a Středisku osobní hygieny.

Komu pečovatelská služba není určena:

 • osobám vyžadujícím stálý odborný dohled a provádění odborných ošetřovatelských úkonů
 • osobám, které nepotřebují ke zvládání běžných úkonů a dovedností pomoc druhé osoby
 • osobám, kterým sociální služba není schopna naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení (např. osobám, které nerozumí českému jazyku apod.)

Podmínky pro zahájení poskytování pečovatelské služby:

 • splnění definované cílové skupiny
 • bydliště ve vymezeném regionu

Zásady poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v souladu s platnou právní úpravou. Je poskytována na základě principu svobodné volby sociálních služeb (na základě podání žádosti). Zaměstnanci jsou seznámeni s Etickým kodexem.

1. ochrana osobních údajů uživatelů a zachování mlčenlivosti
2. individuální přístup k uživateli, který je v souladu s jeho přáním, rozhodnutím
3. dodržování práv a respektování osobností a soukromí uživatele
4. rovný přístup ke všem uživatelům
5. profesionální poskytování služby

Vymezení pečovatelské služby dle zákona

Základní činnosti pečovatelské služby jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších novel. Dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ve znění pozdějších novel).

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v přirozeném sociálním prostředí osob.
Prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách je vyhláška 505/2006 ve znění pozdějších novel.

Základní činnosti pečovatelské služby

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny, koupel v SOH
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podávání jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • donáška vody
 • topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Fakultativní činnost nad rámec základních činností:

 • Pedikúra
 • Dohled nad klientem
 • Dohled nad užíváním léků
 • Doprava vozidlem poskytovatele po městě Velká Bíteš
 • Doprava vozidlem poskytovatele mimo město Velká Bíteš
 • Zapůjčení vysavače poskytovatele
 • Dovážka oběda do obcí mimo Velkou Bíteš
Kde nás najdete?
Nahoru