Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš

Co nabízíme

Domov pro seniory (dále DpS) ve Velké Bíteši je příspěvková organizace, která vznikla v roce 1994 a nachází se v budově polikliniky. Jeho zřizovatelem je město Velká Bíteš. Kapacita DpS je 27 lůžek.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí celoročního ubytování
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • sociální poradenství
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

Všechny služby, které DpS poskytuje, jsou směřovány tak, aby klienti žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem s naplňováním jejich kulturně-společenských potřeb a byli jim zajištěny podmínky pro důstojný život.

Vytváříme příležitosti k tomu, aby klienti mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou.

Kde nás najdete?
Nahoru