Velká Bíteš

Cíle a způsoby poskytování služeb

Veřejný závazekdd

 

Domov důchodců Velká Bíteš, poskytovatel sociálních služeb, má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována.

Veřejný závazek je základní prohlášení poskytovatele (poslání, cíle, zásady služby a cílová skupina), je významné pro klienty služby, rodinné příslušníky, pro širší zájmové skupiny např. dobrovolníky, žadatele, samosprávu, podnikatelský sektor, dárce. Zveřejněním se ze základního prohlášení učiní veřejný závazek. Má současně ochranný charakter pro klienty, umožňuje kontrolu toho, co si naše zařízení předsevzalo, dokumenty jsou k dispozici na veřejně přístupných místech např. vstupní hala zařízení, jiná zařízení, zdravotnické ordinace, obecní úřady, v elektronické podobě na internetu, v tištěné podobě v letácích, propagačních materiálech atd.

a) Poslání

Posláním Domova důchodců je poskytování pobytové sociální služby jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém prostředí.

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb seniorů, respektuje a zachovává jejich základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování klientů.

 

b) Cíle zaměřené na klienta

Cílem poskytované sociální služby je klient,

 • který za pomoci služeb zařízení, podpory a pomoci důstojně prožije a dožije svoje stáří

a který je spokojený v těchto oblastech:ubytování,

 • stravování
 • poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb
 • soukromí
 • který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas
 • kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jejich realizaci

c) Zásady poskytování sociální služby

 • Respekt – respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje klientům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Dodržujeme Etický kodex.
 • Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost klientova názoru před názorem pracovníka). Předpokládáme aktivní spolupráci klienta.
 • Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností      
  a schopností.
 • Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel
 • Pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám klientů.

d) Okruh osob

 • senioři,

kdy tyto osoby mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního omezení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zařízení pracuje i s klienty s Alzheimerovým typem demence.

Pro klienty této sociální služby jsou typické tyto projevy související s jejich nepříznivou sociální situací:

-          špatná orientace v čase, prostoru, místě, osobami

-          neschopnost říci si, co potřebují (hledání slov, zapomínání jejich významu, obtížné vyjadřování)

-          neschopnost udržet si informace – nepochopení sdělení, jeho významu, dokáží reagovat na jednoduchá sdělení, nové informace si nezapamatují – proto je nutné často jejich předvedení, přetrvávají hluboce vštípené informace a dlouhodobé vzpomínky

-          změny způsobují dezorientaci – uvědomění si, že je něco jinak – na základě toho projevy možné agresivity, úzkosti, strachu, ztráta zájmu pečovat o vlastní osobu, možné projevy vulgarity, ztráta sebekontroly

Věková struktura uživatelů:           poskytujeme službu osobám ve věku od 65 let

Forma sociální služby:                     pobytová

Sociální službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • mladším 65 let,
 • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu onemocnění, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • z důvodu akutní nemoci a nutností nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
 • s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • které svým onemocnění nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • s chronickým duševním onemocněním, trpícím závislostí na alkoholu a jiných omamných látkách a jejich chování znemožňuje soužití v kolektivu
 • kterým domov pro seniory není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální, technické a věcné vybavení,
 • které by svým umístěním v domově pro seniory řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.

e) Rozsah poskytovaných služeb uživatelům:

Základní činnosti sociální služby domov pro seniory:

poskytnutí ubytování:

 1. 1)poskytnutí ubytování (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje)
 2. 2)úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. 1)pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 2. 2)pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 3. 3)pomoc při vstávánílůžka, uléhání, změna poloh,
 4. 4)pomoc při podávání jídla a pití,
 5. 5)pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. 1)pomoc při úkonech osobní hygieny,
 2. 2)pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3)   pomoc při použití WC    

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. 1)podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 2. 2)pomoc při obnovení nebo upevnění kontakturodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob,

sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,     

aktivizační činnosti:

            1) volnočasové a zájmové aktivity

            2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Kapacita sociální služby: 27 klientů


 

Kde nás najdete?
Nahoru